periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคำสะอาด

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลังปริญญาจากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก และปริทันตวิทยา ร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคำสะอาด ต. ยางใหญ่ อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

การสัมมนาภาควิชา ปี ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการ และการประเมินผลหลักสูตร

คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เข้าร่วมการสัมมนาภาควิชา ปี ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการ และการประเมินผลหลักสูตร ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

การประชุม KPPIKG 2016

ศ. ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยายทางวิชาการ เป็นวิทยากรในการทำ Workshop และเป็นกรรมการตัดสิน Poster competition ในการประชุม KPPIKG 2016 ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Application of biomaterials in periodontal treatment

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) จัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Application of biomaterials in periodontal treatment โดย Professor Yuichi Izumi, Department of Periodontology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

งานเลี้ยงอำลาให้แก่ Dr. Kim Chang Ju, Dr. Kim Myong IL, Dr. Ri Ok Bvol, Dr. Ri Kyong Ok. WHO Fellows จาก P.D.R Korea

ภาควิชาจัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่ Dr. Kim Chang Ju, Dr. Kim Myong IL, Dr. Ri Ok Bvol, Dr. Ri Kyong Ok. WHO Fellows จาก P.D.R Korea ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานทางด้านปริทันตวิทยา ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

ภาควิชาจัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่ Dr. Do Thu Hang และ Dr. Anandina Irmagita Soegyanto

ภาควิชาจัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่ Dr. Do Thu Hang, Faculty of Odonto-Stomatology, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City, Vietnam และ Dr. Anandina Irmagita Soegyanto, Faculty of Dentistry, University of Indonesia ผู้รับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (๑ เดือน) ตามโครงการ IDCMR ณ. ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา จำนวน ๗ คน

ภาควิชาขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา จำนวน ๗ คน ในโอกาสที่ได้รับประกาศณียบัตรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

งานเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์คลินิก ผุสดี ยศเนืองนิตย์

ภาควิชาจัดงานมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์คลินิก ผุสดี ยศเนืองนิตย์ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องชมัยมรุเชษฐ์ สโมสรทหารบก