periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

โครงการสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงการดำเนินการหลักสูตรก่อนและหลังปริญญา”

คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เข้าร่วมโครงการสัมมนา ภาควิชา ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง “การปรับปรุงการดำเนินการหลักสูตรก่อนและหลังปริญญา” ณ ห้องบรรยาย B4-B5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

รดน้ำขอพรจากอาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ 2560

นักศึกษาหลังปริญญาและเจ้าหน้าที่คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก รดน้ำขอพรจากอาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ ณ. ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

โครงการ Project Y

นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน ๗ คน ร่วมกันปรับปรุงห้องพยาบาล และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนในโครงการ Project Y ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Learning Skills for 21st Century Learner ณ โรงเรียนบ้านนาบง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

ประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย มาประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสนี้ คณะอนุกรรมการฯ รับฟังผลการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมฯ และเข้าเยี่ยม ชมคลินิกเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัย หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ และหน่วยจัดการศึกษาหลังปริญญา

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Surgical Crown Lengthening ภาคปฏิบัติในขากรรไกรหมู

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา จัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Surgical Crown Lengthening ภาคปฏิบัติในขากรรไกรหมู ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คลินิกเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Surgical Crown Lengthening ภาคบรรยาย

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา จัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Surgical Crown Lengthening ภาคบรรยาย ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

periodontics

ออกหน่วยทันตกรรม วันพระราชทานนาม ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

รศ. ดร. ทพญ. สุภาณี รัศมีมาสเมือง และ อ. ทพ. หรคุณ ชุติมาเทวินทร์ ร่วมออกหน่วยทันตกรรม วันพระราชทานนาม ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ. ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

Biolase laser hands on วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับบริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด จัด Biolase laser hands on ขึ้น ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่คลินิกปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญา เข้าร่วมฟังการบรรยายและฝึกการใช้เครื่องเลเซอร์

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

นิทรรศการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการงดสูบบุหรี่ในคณะทันตแพทยศาสตร์ ปลอดบุหรี่ ๑๐๐ %

คณาจารย์ของภาควิชา ร่วมเป็นวิทยากรในนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการงดสูบบุหรี่ในคณะทันตแพทยศาสตร์ ปลอดบุหรี่ ๑๐๐ % จัดขึ้นโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม-๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล