periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

บรรยาย เรื่อง HA และ Clinical tracer

ผศ. ดร. ทพ. พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ ผศ. ดร. ทพ. ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติมาบรรยาย เรื่อง HA และ Clinical tracer และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์เพื่อพัฒนา คุณภาพการให้บริการผู้ป่วยในระบบการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา ใน วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smoking cessation practice สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา รุ่นที่ ๙

รศ. ทพญ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ และ ผศ. ดร. ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smoking cessation practice สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา รุ่นที่ ๙ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕

อ.ดร.ทพญ. กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์ และนักศึกษาหลังปริญญา สาขาปริทันตวิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

โครงการยุวทูตสุขภาพดี ระยะที่ ๒ วันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ. ทพ. หรคุณ ชุติมาเทวินทร์ เข้าร่วมโครงการยุวทูตสุขภาพดี ระยะที่ ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

อ. กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก”

อ. กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อม ของเภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงวัย ในหัวข้อเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก” ในการประชุมวิชาการเรื่อง “สังคมร่วมใจ…ห่วงใยสุขภาพ” จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องจำลอง สุวคนธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

กิจกรรม Smoking cessation practice ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ ๔

รศ. ทพญ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ และ ผศ. ดร. ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย เป็นวิทยากรในกิจกรรม Smoking cessation practice ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ ๔ ณ. ห้องประชุมสมพร เรืองผกา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

periodontics
periodonticsperiodontics

อ. นพ. ทพ. นิษณ์ โอกูม่า ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “กินอย่างไรให้ถูกใจ…. และถูกปาก

อ. นพ. ทพ. นิษณ์ โอกูม่า ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “กินอย่างไรให้ถูกใจ…. และถูกปาก (The choice of food for good oral health)” ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง “ปรับนิด ชีวิตเปลี่ยน (Change for the better life)” ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

คณาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญา และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและ ปริทันตวิทยา ร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนชูทิศวิทยา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

โครงการ “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปลอดบุหรี่ 100%” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล และสโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปลอดบุหรี่ 100%” ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐