รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ผู้มีความประพฤติดีและการเรียนดี จากกองทุนอาจารย์ผุสดี ยศเนืองนิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ผู้มีความประพฤติดีและการเรียนดี จากกองทุนอาจารย์ผุสดี ยศเนืองนิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑     ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ผู้มีความประพฤติดีและการเรียนดี จากกองทุนอาจารย์ผุสดี ยศเนืองนิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ได้แก่ ทพ. ณัฐสิทธิ์ ผุดผ่อง สาขาปริทันตวิทยา ได้แก่ อาจารย์ ทพญ. ดร. สุจิวรรณ สืบบุก

ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ

คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา นักศึกษาหลังปริญญาสาขาปริทันตวิทยา และผู้ช่วยทันตแพทย์จากคลินิกปริทันตวิทยา ร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ.โรงเรียนวัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ปลอดบุหรี่ 100% ปกป้องหัวใจ ห่างไกลบุหรี่ 28, 30-31 พฤษภาคม 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ปลอดบุหรี่ 100% ปกป้องหัวใจ ห่างไกลบุหรี่ วันที่ 28, 30-31 พฤษภาคม 2561

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง The state-of-art periodontal treatment

Professor Yuichi Izumi จาก Tokyo Medical and Dental University, Japan เดินทางมาบรรยายให้คณาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญาสาขาปริทันตวิทยา และผู้สนใจ ในหัวข้อเรื่อง The state-of-art periodontal treatment ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองตามแนวทางจิตตปัญญา

การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองตามแนวทางจิตตปัญญา   คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เข้าร่วมการอมรมเรื่อง “การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองตามแนวทางจิตตปัญญา” โดยวิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ. ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

งานแสดงมุทิตาจิต

งานแสดงมุทิตาจิต   คณบดี คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาหลังปริญญา และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงมัลลิกา ศิริรัตน์ ครบอายุ ๖ รอบ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

สงกรานต์ ๒๕๖๑

สงกรานต์ ๒๕๖๑   นักศึกษาหลังปริญญา ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากอาจารย์ ในประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์