ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Surgical Crown Lengthening

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก และปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Surgical Crown Lengthening   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก ประธานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Surgical Crown Lengthening ซึ่งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา จัดขึ้นโดยเปิดอบรมทั้งภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติแก่ทันตแพทย์ที่สนใจ เมื่อวันที่ 11, 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 และคลินิกปริทันตวิทยา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องในภาควิชา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องในภาควิชา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   อ. ดร. ทพญ. กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์ นำเสนอผลการฝึกอบรมด้านทันตกรรมผู้สูงอายุหลักสูตรระยะสั้น ๓ เดือน ที่ Tokyo Medical and Dental University เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องให้แก่คณาจารย์ในภาควิชา ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ. ห้องประชุมภาควิชาฯ

การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   ผศ. ทพญ. กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Clinical oral practices in geriatric patients ในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง   คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ ๒ ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ. ลานอเนกประสงค์ คณะทันตแพทยศาสตร์

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องภายในภาควิชา

อ. ทพญ. นันธิยา สุขเจริญ นำเสนอสาระสำคัญของ Peri-implant Diseases and Conditions: Consensus Report of Workgroup 4 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องให้แก่คณาจารย์ในภาควิชา ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ. ห้องประชุมภาควิชาฯ

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง “Short course in Periodontology 2018”

ภาควิชาจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง “Short course in Periodontology 2018” ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย การสัมมนา การฝึกปฏิบัติ และการสังเกตการปฏิบัติงานคลินิก โดยมี Dr. A M Masud Rahman จากบังคลาเทศ เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-21 กันยายน 2561