periodontics
periodonticsperiodontics

โครงการ “ยุวทูตฟันดี” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๒ เมษายน ๒๕๕๘

อาจารย์ ดร. ทพญ. กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “ยุวทูตฟันดี” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

periodontics

ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่โครงการชั่งหัวมัน จ. เพชรบุรี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลังปริญญาจากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่โครงการชั่งหัวมัน จ. เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘