งานประชุมวิชาการ ปริทันต์สัญจร

งานประชุมวิชาการ ปริทันต์สัญจร   ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ ร่วมบรรยายทางวิชาการและเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ ในงานประชุมวิชาการ ปริทันต์สัญจร ของสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา   ภาควิชาจัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมคลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน คลินิกเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา และนักศึกษาหลังปริญญาสาขาเวชศาสตร์ช่องปากและสาขาปริทันตวิทยา ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ. ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ฝั่ง A คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล