ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Surgical Crown Lengthening” แก่ทันตแพทย์และผู้สนใจ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Surgical Crown Lengthening” แก่ทันตแพทย์และผู้สนใจ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศิริรักษ์  นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Surgical Crown Lengthening” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา โดยมี  รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล, รองศาสตราจารย์ ทพญ.ฐิติวรรณ  บูรณะวิเชษฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.อนัญญา  พรหมสุทธิ, อาจารย์ ดร.ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง,  อาจารย์…

งานประชุมวิชาการ ปริทันต์สัญจร

งานประชุมวิชาการ ปริทันต์สัญจร   ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ ร่วมบรรยายทางวิชาการและเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ ในงานประชุมวิชาการ ปริทันต์สัญจร ของสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา   ภาควิชาจัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมคลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน คลินิกเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา และนักศึกษาหลังปริญญาสาขาเวชศาสตร์ช่องปากและสาขาปริทันตวิทยา ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ. ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ฝั่ง A คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล