กิจกรรม Smoking Cessation Practice โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Smoking Cessation Practice โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ และ อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติ​งานคลินิกของนักศึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีปิดการอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง Basic periodontal surgery for all และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง Basic periodontal surgery for all (ภาคปฏิบัติ) จำนวน 25 ท่าน จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง Basic periodontal surgery for all (ภาคบรรยาย)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา, รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง BASIC PERIODONTAL SURGERY FOR ALL (ภาคบรรยาย- onsite​) จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ณ ห้องบรรยาย 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม BASIC PERIODONTAL SURGERY FOR ALL

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม BASIC PERIODONTAL SURGERY FOR ALL จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบ Online / Onsite / Hand on ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ออกให้การรักษาทางทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ออกให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยทันตแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครให้บริการทางทันตกรรม ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2565

นักศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม Virtual Mobility Program ” Oral Cancer and Intercultural Practices” และได้รับรางวัล “Best Video Presentation”

นักศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ทพ.กัญญาณัฐ บุญยัง นักศึกษาหลังปริญญา หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, ทพ.จิรกิตติ์ ประมวลพรสถิต นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรชีววิทยาช่องปาก, Dr. Mya Thiri และ Dr. Khin Mya Tun นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรชีววิทยาช่องปาก ได้เข้าร่วมกิจกรรม Virtual Mobility Program " Oral Cancer and Intercultural Practices" จัดโดย The NCKU Overseas Hub in Malaysia โดยมี อาจารย์ ทันตแพทย์ ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เป็นผู้ประสานงาน   นอกจากนี้ ทพ.กัญญาณัฐ บุญยัง ยังได้รับรางวัล "Best Video Presentation" ในกิจกรรมนี้ด้วย…

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดการอบรมวิชาการ เรื่อง “Geriatric Periodontology And Oral Medicine: The Future Of The Dental Profession In Day-To-Day Practice”

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมวิชาการ เรื่อง "Geriatric Periodontology And Oral Medicine: The Future Of The Dental Profession In Day-To-Day Practice" ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน   และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกันยวัชร์  รัตนสุวรรณ…

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โครงการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ สาขาปริทันตวิทยา (ระยะสั้น 4 เดือน)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โครงการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ สาขาปริทันตวิทยา (ระยะสั้น 4 เดือน) เรื่อง “ปริทันต์บำบัดในผู้สูงอายุ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา พร้อมคณาจารย์ภาควิชา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างเดือนเมษายน 2565 – กรกฎาคม 2565 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา

การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา   เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมรับฟังการนำเสนอสาระสำคัญของหลักสูตรฯ และสรุปผลการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา