ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม วิธีการใช้สื่อหนังสือประกอบภาพนูนสอนการแปรงฟัน เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เรื่อง ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร หัวหน้าโครงการการผลิตสื่อทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเห็น และอาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม วิธีการใช้สื่อหนังสือประกอบภาพนูนสอนการแปรงฟัน เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เรื่อง ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี ผ่านระบบออนไลน์ทาง Zoom สำหรับคุณครูโรงเรียนสอนคนตาบอด จำนวน 11 โรงเรียน ดังนี้ -โรงเรียนธรรมิกวิทยา -โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี -โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น -โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง -โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา   พร้อมทั้ง ได้ส่งมอบ หนังสือประกอบภาพนูนสอนการแปรงฟัน เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เรื่อง…

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรม “3-week Intensive Pediatric Dentistry Training Program”

เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้สนใจได้เพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยพัฒนาทักษะทางคลินิกในงานทันตกรรมสำหรับเด็ก ระหว่างวันที่ 1 – 27 กรกฎาคม 2565 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ - Dr Sarjana Yeasmin - Dr. Nishat Jerin Nishi - Dr. Manira Sharmin Asha - Dr. Tanzlia Ferdous   โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ทันตแพทย์ดังกล่าว

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดงานปัจฉิมนิเทศ ปี 2565

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดงานปัจฉิมนิเทศ ปี 2565   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดงานปัจฉิมนิเทศ ปี 2565 ให้แก่นักศึกษาหลังปริญญาที่จบการศึกษาในปี 2565 ได้แก่ หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ณ สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “2022 Approaches in Pediatric Dentistry”

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “2022 Approaches in Pediatric Dentistry”   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “2022 Approaches in Pediatric Dentistry” จัดโดย ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ บรรยายเรื่อง “Pediatric Dentistry: Freshen up!!” จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “เคลียร์ข้อสงสัยใน Clear Aligner สำหรับเด็ก” โดย ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส และการบรรยายเรื่อง “The Challenge of Balancing: Minimal and Invasive approach in Caries Management” โดย รองศาสตราจารย์…

โครงการ การศึกษาต่อเนื่องภาควิชาทันตกรรมเด็ก “4-week Intensive Pediatric Dentistry Training Program” วันที่ 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการ การศึกษาต่อเนื่องภาควิชาทันตกรรมเด็ก “4-week Intensive Pediatric Dentistry Training Program” เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้สนใจได้เพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย พัฒนาทักษะทางคลินิกในงานทันตกรรมสำหรับเด็ก และเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ในการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติร่วมกับนักศึกษาหลังปริญญาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563   - Dr Israt Jahan - Dr. Manna Haque Akhanda

โครงการ การศึกษาต่อเนื่องภาควิชาทันตกรรมเด็ก “4-week Intensive Pediatric Dentistry Training Program” วันที่ 2 – 27 กันยายน 2562

โครงการ การศึกษาต่อเนื่องภาควิชาทันตกรรมเด็ก “4-week Intensive Pediatric Dentistry Training Program ” เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้สนใจได้เพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย พัฒนาทักษะทางคลินิกในงานทันตกรรมสำหรับเด็ก และเพิ่มเติมประสบการณ์ การเรียนรู้ในการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติร่วมกับนักศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 - 27 กันยายน 2562   - Dr. Muhiuddin Mahmud Galib - Dr. Shahidul Islam - Dr. Debarati Bhattacharya Dola - Dr. Sadia Afrin Anika