ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “A Day with Child-Parent-Dentist Triangle”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “A Day with Child-Parent-Dentist Triangle” จัดโดยภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ แพทย์หญิงลลิต  ลีลาทิพย์กุล บรรยายเรื่อง “Win the hearts of modern parents” วิธีการรับมือกับผู้ปกครองในยุคปัจจุบัน, รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ และอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงวีริษฎา  ยิ้มเจริญ บรรยายเรื่อง “BMT Implementation: Scenario-based learning” เรียนรู้การจัดการพฤติกรรมจากกรณีศึกษาร่วมกัน, คุณมะเฟือง เรืองริน อักษรานุเคราะห์ นักจิตบำบัด บรรยายเรื่อง “Happy Triangle” ทำความรู้จักใจเขาใจเราสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดการประชุมสัมมนาภาควิชา เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรระดับหลังปริญญา”

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสัมมนาภาควิชา เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรระดับหลังปริญญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับหลังปริญญาให้มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ของบัณฑิตศึกษาและราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ

ภาควิชาทันตกรรมเด็กร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง Learn From The Experts I

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาทันตกรรมเด็กร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Learn From The Experts I : A guide to success in restoration of mineral-compromised teeth and pediatric zirconia crown cementation โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิภพ สายแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนท์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม A2 ชั้น 7 และคลินิกทันตกรรมเด็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง Management of dental crowding in primary and mixed dentitions : Where have we been and where are we going?

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง Management of dental crowding in primary and mixed dentitions : Where have we been and where are we going? โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์วัลลภ จันทร์สว่าง เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยาย A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม วิธีการใช้สื่อหนังสือประกอบภาพนูนสอนการแปรงฟัน เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เรื่อง ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร หัวหน้าโครงการการผลิตสื่อทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเห็น และอาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม วิธีการใช้สื่อหนังสือประกอบภาพนูนสอนการแปรงฟัน เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เรื่อง ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี ผ่านระบบออนไลน์ทาง Zoom สำหรับคุณครูโรงเรียนสอนคนตาบอด จำนวน 11 โรงเรียน ดังนี้ -โรงเรียนธรรมิกวิทยา -โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี -โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น -โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง -โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา   พร้อมทั้ง ได้ส่งมอบ หนังสือประกอบภาพนูนสอนการแปรงฟัน เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เรื่อง…