ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการบรรยาย เรื่อง “บุหรี่กับหมอฟัน แนะนำอย่างไรให้ จึ้ง”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการบรรยาย เรื่อง “บุหรี่กับหมอฟัน แนะนำอย่างไรให้ จึ้ง”   โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทันตแพทย์หญิงรักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์, รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลาหพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย, ทันตแพทย์สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย, ดร. ทันตแพทย์หญิงสุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี, รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงทิพนาถ วิชญาณรัตน์, และแพทย์หญิงณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์   เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live

ภาพกิจกรรมหลักสูตร ป.โท ทันตกรรมผู้สูงอายุ

DTGD 612 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุนอกสถานที่ (Extramural Oral Health Care for Older Persons) นักศึกษาจะให้การรักษาและบริบาลสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุที่เปราะบางและอยู่ในภาวะพึ่งพาในชุมชน โรงพยาบาล บ้านพักผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การดูแลสุขภาพช่องปากร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น

ภาพกิจกรรมหลักสูตร MSc Community Dentistry

Extracurricular activities-Dental Promotion Day Extracurricular activities-Oral health check-up booth from MRT_s M Care activity Field visit study-Extramural Oral Health Care for Older Persons Field visit study-Oral Health School Programme Field visit study-Public Health System at Burreau of Dental Health, Ministry of Public Health Lecture Propral presentation

ภาพกิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศ.ทพ. ปี 6

นักศึกษาจะได้รับการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อฝึกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก สำรวจ/วางแผน/ดำเนินการ, ประเมินโครงการ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน หลักการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปัจจัยเสี่ยงร่วม ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ และแบบจำลอง ทันตกรรมครอบครัว ความแตกฉานทางสุขภาพ การตลาดเพื่อสังคมและการสื่อสารสุขภาพ การใช้สื่อสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 เดือน • ดาวน์โหลดโปสเตอร์โครงการ (A4) • ดาวน์โหลดสื่อ/ผลงานนักศึกษา • โปสเตอร์ฝึกภาคสนาม นศ.ทพ. ปี 6  -จังหวัดน่าน -จังหวัดบุรีรัมย์ -จังหวัดแพร่ -จังหวัดลำปาง

ภาพกิจกรรมวิชาฝึกภาคสนาม นศ.ทพ. ปี 5

นักศึกษาทันตแพทย์จะศึกษาดูงานระบบสุขภาพ ระบบบริการสาธารณสุขในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น หลักเวชศาสตร์ครอบครัว ทันตกรรมครอบครัว และทันตกรรมผู้สูงอายุ แนวคิดและการทำงานร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

ภาพกิจกรรมวิชาทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน นศ.ทพ. ปี 5

นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก สำรวจ/วางแผน/ดำเนินการ/ ประเมินโครงการ ประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ หลักการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปัจจัยเสี่ยงร่วม ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และแบบจำลอง และ ทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา

โครงการ WHO Fellowship Program on Primary Oral Health Care, Concentration on Mother and Child Health

โครงการ WHO Fellowship Program on Primary Oral Health Care, Concentration on Mother and Child Health   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Kin Shein, Dr. Naing Aung Win, Dr. Thet Oo และ Dr. Tun Thu Ya จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการ WHO Fellowship Program on Primary Oral Health Care, Concentration on Mother and Child Health ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาทันตกรรมชุมชน ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562…

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมนำเสนอผลการ ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมนำเสนอผลการ ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561   ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม : การดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งออกฝึกภาคปฏิบัติงานภาคสนาม ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และบุรีรัมย์ แก่ผู้สนใจ ณ บริเวณโถงข้างศูนย์อาหาร M Dent ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการนำเสนอผลงาน โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการนำเสนอผลงาน โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6   เมื่อวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการนำเสนอผลงานโครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ซึ่งออกฝึกภาคสนาม ณ จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน แก่ผู้สนใจ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา