คณาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาปริทันตวิทยา และสาขาวิทยาการวินิจฉัย
โรคช่องปาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment