ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
จัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Surgical Crown Lengthening ภาคบรรยาย
ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ (ส่วนหลัง)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment