รศ. ทพญ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ และ ผศ. ดร. ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย ร่วมเป็นวิทยากร
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smoking cessation practice สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา
รุ่นที่ ๙ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment