อาจารย์ ดร. ทพญ. กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “ยุวทูตฟันดี” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment