ภาควิชาจัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Periodontal regeneration in the new era: Preclinical and clinical research” โดย Professor Yuichi Izumi จาก Tokyo Medical and Dental University (TMDU) และการอภิปรายงานวิจัยทางปริทันตวิทยาระหว่างคณาจารย์จาก TMDU กับคณาจารย์ของภาควิชาและนักศึกษาหลังปริญญา สาขาปริทันตวิทยา ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment