ภาควิชาขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา จำนวน ๗ คน ในโอกาสที่ได้รับประกาศณียบัตรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment