ภาควิชาจัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่ Dr. Kim Chang Ju, Dr. Kim Myong IL,
Dr. Ri Ok Bvol, Dr. Ri Kyong Ok. WHO Fellows จาก P.D.R Korea
ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานทางด้านปริทันตวิทยา ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment