ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) จัดการบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง Application of biomaterials in periodontal treatment โดย Professor Yuichi Izumi,
Department of Periodontology, Graduate School of Medical and Dental Sciences,
Tokyo Medical and Dental University
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment