ศ. ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยายทางวิชาการ เป็นวิทยากรในการทำ Workshop และเป็นกรรมการตัดสิน Poster competition ในการประชุม KPPIKG 2016
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment