คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เข้าร่วมการสัมมนาภาควิชา ปี ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการ และการประเมินผลหลักสูตร ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment