คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลังปริญญาจากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
และปริทันตวิทยา ร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านคำสะอาด ต. ยางใหญ่ อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment