คณาจารย์ของภาควิชา ร่วมเป็นวิทยากรในนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการงดสูบบุหรี่ในคณะทันตแพทยศาสตร์ ปลอดบุหรี่ ๑๐๐ % จัดขึ้นโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม-๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment