ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับบริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
จัด Biolase laser hands on ขึ้น ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่คลินิกปริทันตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญา
เข้าร่วมฟังการบรรยายและฝึกการใช้เครื่องเลเซอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment