ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
จัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Surgical Crown Lengthening ภาคปฏิบัติในขากรรไกรหมู
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คลินิกเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ชั้น ๕
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment