คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย มาประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมฯ
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสนี้
คณะอนุกรรมการฯ รับฟังผลการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมฯ และเข้าเยี่ยม
ชมคลินิกเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัย หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ และหน่วยจัดการศึกษาหลังปริญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment