นักศึกษาหลังปริญญาและเจ้าหน้าที่คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก
รดน้ำขอพรจากอาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์
ณ. ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment