คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เข้าร่วมโครงการสัมมนา
ภาควิชา ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง “การปรับปรุงการดำเนินการหลักสูตรก่อนและหลังปริญญา”
ณ ห้องบรรยาย B4-B5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment