ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล
และสโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโครงการ “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปลอดบุหรี่ 100%”
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment