คณาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญา และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและ
ปริทันตวิทยา ร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนชูทิศวิทยา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment