รศ. ทพญ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ และ ผศ. ดร. ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย
เป็นวิทยากรในกิจกรรม Smoking cessation practice ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ ๔
ณ. ห้องประชุมสมพร เรืองผกา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment