อ. กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อม
ของเภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงวัย
ในหัวข้อเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก”
ในการประชุมวิชาการเรื่อง “สังคมร่วมใจ…ห่วงใยสุขภาพ”
จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องจำลอง สุวคนธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment