รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ผู้มีความประพฤติดีและการเรียนดี
จากกองทุนอาจารย์ผุสดี ยศเนืองนิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ผู้มีความประพฤติดีและการเรียนดี

จากกองทุนอาจารย์ผุสดี ยศเนืองนิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ได้แก่ ทพ. ณัฐสิทธิ์ ผุดผ่อง

สาขาปริทันตวิทยา ได้แก่ อาจารย์ ทพญ. ดร. สุจิวรรณ สืบบุก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment