คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา นักศึกษาหลังปริญญาสาขาปริทันตวิทยา

และผู้ช่วยทันตแพทย์จากคลินิกปริทันตวิทยา

ร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ.โรงเรียนวัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment