อ.ดร.ทพญ. กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์ และนักศึกษาหลังปริญญา สาขาปริทันตวิทยา
เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment