การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองตามแนวทางจิตตปัญญา

 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เข้าร่วมการอมรมเรื่อง

“การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองตามแนวทางจิตตปัญญา” โดยวิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ. ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment