ผศ. ดร. ทพ. พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
และ ผศ. ดร. ทพ. ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติมาบรรยาย
เรื่อง HA และ Clinical tracer และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์เพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการผู้ป่วยในระบบการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา
ใน วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment