อ. ดร. ทพญ. นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ และ อ. นพ. ทพ. นิษณ์ โอกูม่า เข้าร่วมประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยในการประชุม CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress
ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment