อ. ดร. ทพญ. นัจชลี ศรีมณีกาญจน์ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์

มาบรรยายในหัวข้อ Systematic review and meta-analysis ให้อาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญาฟัง

ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องบรรยาย B04 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment