รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดี, รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เดินทางไป School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมลงนาม MOU ร่วมกัน และคณบดี บรรยายทางวิชาการเรื่อง Transformative Education และ ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ บรรยายเรื่อง Research Activities at Mahidol University and Teeth Blackening Agents (Microbiological Aspect) ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment