นักศึกษาจะได้รับการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อฝึกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
สำรวจ/วางแผน/ดำเนินการ, ประเมินโครงการ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ
ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน หลักการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปัจจัยเสี่ยงร่วม ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์
และแบบจำลอง ทันตกรรมครอบครัว ความแตกฉานทางสุขภาพ การตลาดเพื่อสังคมและการสื่อสารสุขภาพ
การใช้สื่อสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment