นักศึกษาทันตแพทย์จะศึกษาดูงานระบบสุขภาพ ระบบบริการสาธารณสุขในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
หลักเวชศาสตร์ครอบครัว ทันตกรรมครอบครัว และทันตกรรมผู้สูงอายุ แนวคิดและการทำงานร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment