เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Kee-Joon Lee, Dean, Yonsei University College of Dentistry สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ที่มีระหว่างกัน

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ Prof. Ki Woo Kim, Director of External Affairs ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองสถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Kyung-Seok HU, Vice Dean for Academic Affairs และ Prof. Na-Young Song เข้าร่วมพิธี ณ Yonsei University College of Dentistry

 

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัย ด้านการศึกษา และด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment