เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Smoking Cessation Practice โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ และ อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติ​งานคลินิกของนักศึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment