ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 19ᵗʰ Scientific Meeting & Refresher Course in Dentistry (KPPIKG 2023)” ภายใต้หัวข้อหลัก “Reshaping Innovation, Knowledge, and Skills Through Digital Transformation Towards Excellent Service and Education in Dentistry” ซึ่งจัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีรายชื่อและหัวข้อการบรรยายดังนี้

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ในช่วง Main Speaker บรรยาย เรื่อง “Root canal treatment of challenging cases” และในช่วง Hands-On Speaker บรรยาย เรื่อง “How to manage curved canals”

 

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร เหลืองชนะ ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในช่วง Main Speaker บรรยาย เรื่อง “The daily use of CBCT” และในช่วง Hands-On Speaker บรรยาย เรื่อง “Virtual dental implant planning by OnDemand software”

 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ในช่วง Main Speaker บรรยาย เรื่อง “When teeth are not teething”

 

งานประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมและนักวิชาการในระดับภูมิภาค ได้ร่วมแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมที่ดีที่สุด ผ่านกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ กิจกรรม Workshop การนำเสนอและการประกวด poster presentation และการบรรยายวิชาการโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment