เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Regenerative Endodontics: When it works VS When it does not” ในงานประชุม Clinical, Academic & Research in Endodontics Online Series- 1 จัดโดย Indian Endodontic Society ผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดไปยังคณะทันตแพทย์ทั่วประเทศอินเดีย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment