เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ และมอบรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 

โดยในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้ได้รับรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

 

 

– ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
“ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น”
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์

 

 

 

– ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
“ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น”
สาขาปริทันตวิทยา
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์

 

 

 

– ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
“ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น”
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์สุรชัย เดชคุณากร

 

 

 

– ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
“ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น”
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล

 

 

 

– ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
“ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น”
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

 

 

 

– ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
“ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น”
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพนมพร วานิชชานนท์

 

 

 

– ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
“ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น”
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment