วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Unlock ใจ : เห็นเรา.. ก่อนเห็นฟัน”
โดยมี อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงนัยนา บูรณชาติ และทีมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment