เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ทันตแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 ท่าน

 

1. นางอุไลวิน บุดนาโค (ทันตแพทย์ โรงพยาบาลแขวงอุดมไซ)
2. นายสุลิเดด อินทะกอน (หัวหน้าแผนก คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป. ลาว)

 

ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 24 ในระยะที่ 2 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 หลังจากที่การอบรมในระยะแรก ได้มีขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment