เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมขยายผลโครงการ “ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Fin. ดี Happy Life)” ครั้งที่ 1 โดยมีคุณอนุชาติ สนมศรี และคุณกมลชนก จงเฟื่องปริญญา ให้เกียรติเป็นวิทยากร แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน การบริหารจัดการหนี้ สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน และภัยทางการเงิน เสริมสร้างพฤติกรรมและสุขภาพการเงินให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment