คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา จำนวน 7 คน จาก Saveetha Dental College, Saveetha Institute of Medical and Technical Science (SIMATS) สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิก ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 ณ คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก และคลินิกทันตกรรมจัดฟัน ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาหลังปริญญาดังกล่าว

 

กิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment