เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) กับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์)

 

โดยมีในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ และเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การเรียน การสอน การบริการ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 610 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment